Brązowa skóra wygląda zdrowo i elegancko. Uzyskanie efektu widocznej opalenizny na słońcu lub w solarium wymaga cierpliwości. Co więcej, nie wszyscy mogą poddawać sie ekspozycji na szkodliwe prmoieniowanie UV, kóre może powodować podrażnienia, alergie i częste przebarwienia. Opalanie natryskowe jest świetnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą cieszyć się zdrową i pięną opalenizną bez skutków ubocznych.

opalanie 2

   

Brązowa skóra wygląda zdrowo i elegancko. Uzyskanie efektu widocznej opalenizny na słońcu lub w solarium wymaga cierpliwości. Co więcej, nie wszyscy mogą poddawać się ekspozycji na szkodliwe promieniowanie UV, które może powodować podraznienia, alergie i często przebarwienia. Opalanie natryskowe jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcą cieszyć się zdrową i piękną opalenizną bez skutków ubocznych.

Pra­cu­jemy na pro­fe­sjo­nal­nym sprzę­cie firmy SunDance. Pre­pa­raty tej firmy nie zawie­rają alko­holu, sztucz­nych kon­ser­wan­tów, perfum, olej­ków oraz innych nie­bez­piecz­nych związ­ków che­micz­nych. Opa­la­nie natry­skowe to ide­alny spo­sób na piękną opaleniznę przed impre­zami i uro­czy­sto­ściami dla osób uczu­lo­nych na pro­mie­nie UV, a także dla spor­tow­ców i tan­ce­rzy. Opa­la­nie natry­skowe nie powo­duje żad­nych smug, prze­bar­wień ani poma­rań­czo­wego koloru skóry, a także przy­krego zapa­chu jaki towa­rzy­szy sto­so­wa­niu samoopalaczy.

opalanie 3

Zabieg wyko­ny­wany jest na sto­jąco, w spe­cjal­nej kabi­nie za pomocą urzą­dze­nia roz­py­la­ją­cego pre­pa­rat opa­la­jący. Odcień opa­le­ni­zny dobie­rany jest indy­wi­du­al­nie do kar­na­cji klienta i jego pre­fe­ren­cji. Samo nakła­da­nie kosme­tyku trwa 15 -30 min min. Po nało­że­niu płynu opa­la­ją­cego, kosme­tyczka suszy całe ciało, do cał­ko­wi­tego wchło­nię­cia się pre­pa­ratu. Efekt to piękna, sło­neczna opalenizna, pełna natu­ral­nego koloru i blasku.

Pre­pa­rat nie powo­duje żad­nych skut­ków ubocz­nych i jest cał­ko­wi­cie bez­pieczny. Skład­nik DHA uży­wany w pły­nach SunDance stosowanych do zabiegu posiada cer­ty­fi­kat potwier­dza­ją­cy czy­stość ekologiczną.

opalanie 1

Jak przygotować się do zabiegu:

 - dzień przed zabiegiem należy zrobić peeling całego ciała z uwzględnieniem łokci, kolan i stóp

 - w dniu zabiegu skóra powinna być sucha, bez balsamu, kremu i antyperspirantu

 - w dniu zabiegu lepiej założyć ciemną bieliznę i nieco luźniejsze ubrania, aby uniknąć ich zabrudzenia (aktywacja koloru na skórze od 6-8 godzin)

Zalecenia po zabiegu:

 - należy unikać kon­taktu z wodą i wysiłku fizycz­nego przy­naj­mniej przez 8 godzin

 - po 8 godzi­nach należy wziąć prysz­nic, nie uży­wa­jąc szorst­kich gąbek, myjek.Zmywamy całe ciało usuwając resztki pre­pa­ratu kolo­ry­zu­ją­cego

 

Opalenizna będzie utrzymywała się od 7 do 14 dni w zależności od rodzaju skóry oraz sposobu przygotowania się. Regularne nawilżanie przedłuży czas utrzymywania się opalenizny. SunDance nadaje skórze wyrazistą i naturalnie wyglądającą opaleniznę. W rzeczywistości, w wielu przypadkach efekt opalający może być lepszy niż słoneczny czy uzyskany w solarium.